Thomas Huston

Poland, August 2019

Father Bernatka Bridge (Kładka Ojca Bernatka)

Father Bernatka Bridge (Kładka Ojca Bernatka)